Janet Jensen

Staff Information

Janet Jensen
Assistant Principal & Math Dept.
(562) 926-5566 ext. 22361Class Schedule

Period 1 Geometry Room 41
Period 2 Geometry Room 41
Period 3 Algebra I Room 41
Period 4 Algebra I Room 41
Period 5 Algebra I Room 41
Period 6    
Period 7    
Period 8